Multi-Mode Fiber Optic Transmitter

Additional network interface via fiber optics

incl. 1000BASE multi-mode LC-SFP module

Dieser Artikel wird kundenspezifisch angefertigt.